Tìm hiểu cách sử dụng Compose và bộ công cụ giao diện người dùng cũ dựa trên Khung hiển thị cạnh nhau trong cùng một ứng dụng. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu các API có khả năng tương tác và các phương pháp hay nhất để thêm tính năng mới vào ứng dụng hiện có trong Khung hiển thị, dùng thư viện hiện có sử dụng Khung hiển thị hoặc sử dụng thành phần giao diện người dùng chưa có trong Compose.
Lộ trình 1

Khung hiển thị Android và Compose trong Khung hiển thị

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng bằng Khung hiển thị Android và cách thêm thành phần kết hợp trong ứng dụng được tạo bằng Khung hiển thị.

Tháng 2 năm 2023
Lộ trình 2

Khung hiển thị trong Compose

Tìm hiểu cách thêm và sử dụng Khung hiển thị hiện có bên trong ứng dụng được tạo bằng Jetpack Compose.

Tháng 1 năm 2023