Ghi chú phát hành về Bộ công cụ SDK

Bộ công cụ SDK Android là một thành phần cho SDK Android. Bộ công cụ này bao gồm các công cụ phát triển và gỡ lỗi dành cho Android.

Bản sửa đổi

Các phần dưới đây cung cấp ghi chú về các bản phát hành liên tiếp của Bộ công cụ SDK, được biểu thị bằng số sửa đổi. Để đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất, hãy kiểm tra Trình quản lý SDK để biết thông tin cập nhật.