Dùng SafetyNet để chống lại các mối đe doạ bảo mật

SafetyNet cung cấp một loạt các dịch vụ và API giúp bảo vệ ứng dụng của bạn trước các mối đe doạ bảo mật, bao gồm cả hành vi can thiệp vào thiết bị, URL không hợp lệ, ứng dụng có khả năng gây hại và người dùng giả mạo.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị ứng dụng của bạn, trước tiên, hãy đảm bảo rằng tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

 • Một minSdkVersion từ 19 trở lên
 • Một compileSdkVersion từ 28 trở lên

Sau đó, hãy hoàn thành các bước trong những phần sau.

Định cấu hình ứng dụng

Trong tệp settings.gradle, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai phần kho lưu trữ dependencyResolutionManagementpluginManagement:

pluginManagement {
  repositories {
    ...
    google()
    mavenCentral()
  }
}

dependencyResolutionManagement {
  ...
  repositories {
    google()
    mavenCentral()
  }
}

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play dành cho API Google Play vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

dependencies {
 implementation 'com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1'
}

Thông tin khác

API Chứng thực SafetyNet
Tìm hiểu cách API Chứng thực SafetyNet cung cấp chứng thực bằng chữ ký mã hoá, để đánh giá tính toàn vẹn của thiết bị Android mà ứng dụng đang chạy.
SafetyNet Safe Browsing API
Tìm hiểu cách SafetyNet Safe Browsing API cung cấp các dịch vụ để xác định xem một URL có phải là URL đã được Google đánh dấu là mối đe doạ đã biết hay không.
SafetyNet reCAPTCHA API
Tìm hiểu cách reCAPTCHA SafetyNet API bảo vệ ứng dụng khỏi lưu lượng truy cập độc hại.
SafetyNet Verify Apps API
Tìm hiểu cách SafetyNet Verify Apps API bảo vệ thiết bị khỏi những ứng dụng có khả năng gây hại.

Tài nguyên khác