Google Play cung cấp dịch vụ ký và bảo vệ tính toàn vẹn để bạn chắc chắn rằng người dùng trải nghiệm ứng dụng và trò chơi của bạn theo đúng cách bạn mong muốn.

Các đối tác sử dụng API Tính toàn vẹn của Play

API Tính toàn vẹn của Play

Bạn có thể gọi API Tính toàn vẹn tại những thời điểm quan trọng trong ứng dụng để kiểm tra xem các hành động và yêu cầu của người dùng có đến từ tệp nhị phân chưa sửa đổi (do Google Play cài đặt, chạy trên một thiết bị Android chính hãng) hay không. Máy chủ phụ trợ của ứng dụng có thể quyết định hoạt động tiếp theo cần thực hiện để ngăn chặn các hành vi sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép và tấn công.
Tìm hiểu cách hoạt động của API Tính toàn vẹn của Play, xem xét các yếu tố nên cân nhắc về bảo mật và các phương pháp được đề xuất, đồng thời bắt đầu quá trình tích hợp.
Tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng hoặc trò chơi để sử dụng API Tính toàn vẹn của Play.
Hãy xem tài liệu tham khảo về API Tính toàn vẹn của Play.
Kiểm thử quá trình tích hợp cũng như tìm hiểu cách tạo phản hồi từ mọi thiết bị để gỡ lỗi và khắc phục sự cố.

Tự động bảo vệ tính toàn vẹn

Bật tính năng tự động bảo vệ tính toàn vẹn để ngăn ngừa hành vi can thiệp và phân phối lại ứng dụng của bạn. Google Play bổ sung tính năng kiểm tra trong thời gian chạy rất khó loại bỏ. Bạn không cần phải thay đổi mã của mình và quy trình bảo vệ vẫn hoạt động mà không cần đến kết nối dữ liệu.
Xem trang trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng tự động bảo vệ tính toàn vẹn.
Bạn có thể bật tính năng bảo vệ trong Google Play Console. Tính năng này hiện chỉ dành cho một số đối tác của Play.

Tính năng ký ứng dụng của Play

Tính năng ký ứng dụng của Play quản lý và bảo vệ khoá ký ứng dụng của bạn trên cơ sở hạ tầng bảo mật của Google, đồng thời đưa ra các lựa chọn nâng cấp để tăng tính bảo mật. Google Play sử dụng khoá ký ứng dụng của bạn để tạo tệp APK phân phối đã được tối ưu hoá qua Android App Bundle.
Tìm hiểu các khái niệm chính liên quan đến tính năng ký ứng dụng, cách ký ứng dụng bằng Android Studio và cách định cấu hình Tính năng ký ứng dụng của Play.
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play trong trung tâm trợ giúp của Google Play Console.
Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng khoá ký mới được mã hoá mạnh hơn trong trung tâm trợ giúp của Google Play Console.
Xem tài liệu về Android App Bundle.