SdkSandboxManager.SendDataCallback

public static interface SdkSandboxManager.SendDataCallback

android.app.sdksandbox.SdkSandboxManager.SendDataCallback


Lệnh gọi lại để theo dõi việc gửi dữ liệu đến SDK.

Tóm tắt

Các phương thức công khai

abstract void onSendDataError(int errorCode, String errorMsg)

Phương thức này thông báo cho ứng dụng khách về việc gửi dữ liệu đến SDK không thành công.

abstract void onSendDataSuccess(Bundle params)

Phương thức này thông báo cho ứng dụng khách về việc gửi dữ liệu đến SDK đã hoàn tất thành công.

Các phương thức công khai

onSendDataError

public abstract void onSendDataError (int errorCode,
                String errorMsg)

Phương thức này thông báo cho ứng dụng khách về việc gửi dữ liệu đến SDK không thành công.

Các tham số
errorCode int: mã int cho lỗi Giá trị là SdkSandboxManager.SEND_DATA_INTERNAL_ERROR

errorMsg String: Chuỗi mô tả lỗi Giá trị này không được là null.

onSendDataSuccess

public abstract void onSendDataSuccess (Bundle params)

Phương thức này thông báo cho ứng dụng khách về việc gửi dữ liệu đến SDK đã hoàn tất thành công.

Các tham số
params Bundle: Giá trị này không được là null.