Khoá học Kotlin Bootcamp dành cho lập trình viên

Trong khoá học Kotlin Bootcamp dành cho lập trình viên, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kotlin thông qua việc tạo nhiều chương trình nhỏ trong IntelliJ IDEA.

Tài liệu khoá học bao gồm các lớp học lập trình với các bài tập về nhà được đề xuất.

Bạn sẽ nhận được nhiều giá trị nhất qua khoá học này nếu thực hiện các bài học theo trình tự, nhưng đó không phải là yêu cầu bắt buộc. Tuỳ thuộc vào kiến thức của mình, bạn có thể lướt qua một số phần.

Điều kiện tiên quyết

Khoá học này hướng tới những lập trình viên biết ngôn ngữ hướng tới đối tượng chẳng hạn như Java hoặc C++. Nếu bạn đã quen thuộc với C#, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với một số tính năng của Kotlin.

Có gì trong khoá học này?

Bài 1: Bắt đầu

Trong Bài 1, bạn sẽ tìm hiểu xử lý môi trường shell tương tác Kotlin REPL (Vòng lặp Read-Eval-Print) và thực hành sử dụng cú pháp cơ bản của mã Kotlin.

Bắt đầu Bài 1

Bài 2: Kotlin cơ bản

Trong Bài 2, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử và biến Kotlin, cũng như cách xử lý Boolean và các điều kiện. Bạn sẽ khám phá sự khác biệt giữa biến không thể rỗng và biến có thể rỗng, đồng thời thực hành sử dụng mảng, danh sách và vòng lặp trong Kotlin.

Bắt đầu Bài 2

Bài 3: Hàm

Trong Bài 3, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo chương trình bằng hàm main() và các đối số trong IntelliJ IDEA. Bạn sẽ tạo các chương trình nhỏ trong quá trình tìm hiểu về các giá trị mặc định, các hàm thu gọn, các bộ lọc danh sách, các lambda cơ bản và các hàm bậc cao.

Bắt đầu Bài 3

Bài 4: Lớp và đối tượng

Trong Bài 4, bạn sẽ tìm hiểu về lớp, đối tượng và tính kế thừa trong Kotlin. Bạn sẽ tạo các chương trình nhỏ trong quá trình tìm hiểu về các lớp và các giao diện trừu tượng, cũng như việc uỷ quyền giao diện.

Bắt đầu Bài 4

Bài 5.1: Phần mở rộng

Trong bài 5.1, bạn sẽ tìm hiểu về bộ sưu tập, hằng số và hàm mở rộng trong Kotlin. Bạn sẽ tạo các chương trình nhỏ trong quá trình tìm hiểu về các cặp, các bộ ba, các danh sách và các bản đồ băm (hash map) để lưu trữ dữ liệu, cũng như triển khai các hàm mở rộng để thêm chức năng vào các lớp hiện có.

Bắt đầu Bài 5.1

Bài 5.2: Đối tượng chung (Generics)

Trong bài 5.2, bạn sẽ tìm hiểu về lớp, phương thức và hàm chung trong Kotlin. Bạn sẽ tạo một hệ phân cấp kiểu, giúp các lớp linh hoạt hơn bằng cách làm cho các lớp này trở thành lớp chung rồi mở rộng chức năng của các lớp đó bằng các phương thức và các hàm chung.

Bắt đầu Bài 5.2

Bài 6: Thao tác chức năng

Trong Bài 6, bạn sẽ tìm hiểu về chú giải, điểm ngắt được gắn nhãn và Phương thức trừu tượng đơn (SAM). Bạn cũng sẽ ôn lại về lambda và hàm bậc cao. Sau đó, bạn sẽ tạo và sử dụng lambda và hàm bậc cao, cũng như tìm hiểu về hàm bậc cao trong Thư viện chuẩn Kotlin.

Bắt đầu Bài 6