Lớp học lập trình cho khóa học Kotlin cơ bản cho Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này liệt kê các lớp học lập trình có trong khóa học Kotlin cơ bản cho Android. Để biết thêm thông tin và đường liên kết đến các ứng dụng đi kèm các lớp học lập trình này, hãy xem nội dung tổng quan về khoá học.

Bài 1: Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn

Bài 2: Bố cục

Bài 3: Điều hướng

Bài 4: Vòng đời của hoạt động và mảnh

Bài 5: Thành phần cấu trúc

Bài 6: Coroutine và cơ sở dữ liệu Room

Bài 7: RecyclerView

Bài 8: Kết nối Internet

Bài 9: Kho lưu trữ

Bài 10: Thiết kế cho mọi người