Lớp học lập trình về kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Kotlin

Bài 1: Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn

Để biết nội dung cập nhật về cách xây dựng ứng dụng Android đầu tiên của bạn, vui lòng truy cập vào Học phần 1: Ứng dụng Android đầu tiên của bạn trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 2: Bố cục

Để biết nội dung cập nhật về Bố cục, vui lòng truy cập vào Học phần 1: Ứng dụng Android đầu tiên của bạn trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng ComposeHọc phần 2: Xây dựng giao diện người dùng của ứng dụng trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 3: Điều hướng

Để biết nội dung cập nhật về Điều hướng, vui lòng truy cập vào Học phần 4: Điều hướng và cấu trúc ứng dụng trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 4: Vòng đời của hoạt động và mảnh

Để biết nội dung cập nhật về Vòng đời hoạt động, vui lòng truy cập vào Lộ trình 1: Thành phần kiến trúc của Học phần 4 trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose. Để biết nội dung cập nhật về vòng đời của mảnh bằng giao diện người dùng dựa trên Khung hiển thị, vui lòng truy cập vào Lộ trình 1: Di chuyển giữa các màn hình của Học phần 3 trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Kotlin

Bài 5: Thành phần kiến trúc

Để biết nội dung cập nhật về Thành phần kiến trúc, vui lòng truy cập vào Lộ trình 1: Thành phần kiến trúc của Học phần 4 trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 6: Coroutine và cơ sở dữ liệu Room

Để biết nội dung cập nhật về Room, vui lòng truy cập vào Lộ trình 2: Dùng Room để lưu trữ dữ liệu một cách cố định của Học phần 6 trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose. Để biết nội dung cập nhật về coroutine, vui lòng truy cập vào Lộ trình 1: Lấy dữ liệu trên Internet của Học phần 5 trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 7: RecyclerView

Để biết nội dung cập nhật về danh sách, vui lòng truy cập vào Học phần 3: Hiển thị danh sách và sử dụng Material Design trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 8: Kết nối Internet

Để biết nội dung cập nhật về việc kết nối Internet, vui lòng truy cập vào Học phần 5: Kết nối Internet trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 9: Kho lưu trữ

Để biết nội dung cập nhật về Kho lưu trữ, vui lòng truy cập vào Học phần 5: Kết nối Internet trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.

Bài 10: Thiết kế cho mọi người

Để biết nội dung cập nhật về thiết kế ứng dụng Android, vui lòng truy cập vào Lộ trình 3: Xây dựng các ứng dụng đẹp mắt của Học phần 3 trong phần Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose.