Kotlin dành cho nhà phát triển Java

Tích hợp và chuyển đổi mã Java sang Kotlin bằng Android Studio

 

Đang chuyển đổi sang Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu các quy ước ngôn ngữ Kotlin khi bạn chuyển đổi mã Java sang Kotlin

Thêm Kotlin vào một ứng dụng hiện có

Bài viết Không bắt buộc

Thêm các tệp Kotlin vào dự án hiện có và chuyển đổi mã nguồn từ ngôn ngữ Java sang Kotlin

Kotlin phù hợp với Java

Lớp học mã

Viết hoặc điều chỉnh mã Kotlin sao cho nó có thể gọi được qua mã Java.

Hướng dẫn về khả năng tương thích Kotlin-Java

Bài viết Không bắt buộc

Một bộ quy tắc để tạo các API công khai trong Java và Kotlin

Bài kiểm tra về Kotlin dành cho các nhà phát triển Java

Làm bài kiểm tra để nhận được huy hiệu cho nội dung Kotlin dành cho các nhà phát triển Java.