Không bắt buộc: Chạy ứng dụng trên thiết bị di động

1. Trước khi bắt đầu

Điều kiện tiên quyết

 • Có kiến thức cơ bản về cách sử dụng Android Studio.
 • Có khả năng mở và điều chỉnh các chế độ cài đặt trên thiết bị Android.

Kiến thức bạn sẽ học được

 • Cách cho phép thiết bị Android chạy các ứng dụng trên Android Studio.
 • Cách kết nối và chạy ứng dụng trong Android Studio trên thiết bị Android thực tế.

Bạn cần có

 • Bạn đã tải và cài đặt Android Studio trên máy tính.
 • Một dự án ứng dụng đã thiết lập trong Android Studio.
 • Một thiết bị Android, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính bảng.
 • Cáp USB để kết nối thiết bị Android của bạn với máy tính qua cổng USB.

2. Bật tuỳ chọn gỡ lỗi qua USB

Để cho phép Android Studio giao tiếp với thiết bị Android, bạn phải bật tính năng gỡ lỗi qua USB trong phần cài đặt Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển) của thiết bị.

Cách hiện các tuỳ chọn cho nhà phát triển rồi bật tuỳ chọn gỡ lỗi qua USB (USB debugging):

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở phần Settings (Cài đặt) rồi tìm kiếm phần About phone (Giới thiệu về điện thoại).
 2. Nhấn vào About phone (Giới thiệu về điện thoại) rồi nhấn vào Build number (Số bản dựng) bảy lần. Nhập mã PIN hoặc mật khẩu của thiết bị nếu được nhắc.
 3. Quay lại phần Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào System (Hệ thống). Phần Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển) giờ đây sẽ xuất hiện trong danh sách. Bạn có thể phải mở tuỳ chọn Advanced (Nâng cao) để tìm tiện ích này.
 4. Nhấn vào Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển) rồi bật tuỳ chọn USB debugging (Gỡ lỗi qua USB).

3. Cài đặt Trình điều khiển USB của Google (Google USB Drive) (chỉ dành cho Windows)

Nếu đã cài đặt Android Studio trên máy tính chạy Windows, thì bạn phải cài đặt trình điều khiển thiết bị USB trước khi có thể chạy ứng dụng trên thiết bị thực tế.

 1. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tool (Công cụ) > SDK Manager (Trình quản lý SDK).

Cửa sổ Settings for New Projects (Cài đặt dự án mới) sẽ xuất hiện.

88b26c36433a1575.png

 1. Nhấp vào thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK).
 2. Chọn Google USB Driver (Trình điều khiển USB của Google) rồi nhấp vào OK.

Khi hoàn tất, các tệp của trình điều khiển sẽ được tải xuống thư mục android_sdk/extras/google/usb_driver. Giờ đây, bạn có thể kết nối và chạy ứng dụng trên Android Studio.

4. Chạy ứng dụng trên thiết bị Android (tất cả hệ điều hành)

Giờ đây, bạn có thể kết nối thiết bị và chạy ứng dụng trong Android Studio.

 1. Kết nối thiết bị Android với máy phát triển bằng cáp USB. Một hộp thoại sẽ hiện ra trên thiết bị, yêu cầu cho phép gỡ lỗi qua USB.

3ef4665b08f898b2.png

 1. Chọn tuỳ chọn Always allow (Luôn cho phép) để ghi nhớ máy tính này. Nhấn vào OK.
 2. Trong Android Studio trên máy tính, hãy nhớ chọn thiết bị của bạn trong trình đơn thả xuống. Nhấp vào Đây là biểu tượng Run (Chạy) của Android Studio.

7f0d549b45053f41.png

 1. Chọn thiết bị rồi nhấp OK.

Android Studio sẽ cài đặt và chạy ứng dụng đó trên thiết bị.

5. Khắc phục sự cố

 • Nếu máy tính chạy Linux hoặc Windows và bạn không chạy được ứng dụng trên một thiết bị Android thực, hãy xem bài viết Chạy ứng dụng trên thiết bị phần cứng để biết các bước bổ sung.
 • Nếu máy tính chạy Windows và bạn không cài đặt được trình mô phỏng, hãy xem bài viết Cài đặt trình điều khiển USB của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để biết trình điều khiển USB phù hợp với thiết bị.
 • Nếu Android Studio không nhận ra thiết bị, hãy rút cáp USB rồi cắm lại. Khởi động lại Android Studio.
 • Nếu máy tính vẫn không tìm thấy thiết bị hoặc khai báo thiết bị là trái phép, hãy ngắt kết nối cáp USB. Sau đó, trên thiết bị, hãy nhấp vào Settings (Cài đặt) > Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển) > Revoke USB debugging authorizations (Thu hồi các lượt uỷ quyền gỡ lỗi qua USB). Kết nối lại thiết bị với máy tính. Khi được nhắc, hãy cấp quyền cho thiết bị.

6. Kết luận

Bạn đã nắm được cách chạy ứng dụng trong Android Studio trên thiết bị Android thực tế!

7. Tìm hiểu thêm