Câu đố về Kotlin trong Java dành cho nhà phát triển

 1. Kotlin có khả năng tương tác ___ với ngôn ngữ lập trình Java.

 2. Đúng hay sai? Quá trình chuyển đổi trong Android Studio sẽ tạo ra mã có chức năng tương đương để biên dịch và chạy trong Kotlin.

 3. Ghép các mô tả về cách Kotlin tạo ra mã byte JVM với những chú thích chính xác.

  Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

  Tạo thành phần và phương thức tĩnh

  Tạo phương thức nạp chồng cho các hàm có giá trị mặc định

  Thay đổi tên của phương thức getter và setter

  Hiển thị một thuộc tính trực tiếp dưới dạng trường thay vì thông qua phương thức getter và setter

  Khai báo các trường hợp ngoại lệ đã đánh dấu

 4. Bạn có thể dùng những cách nào để kết hợp Kotlin vào một ứng dụng Android hiện có được viết mã bằng ngôn ngữ lập trình Java?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Câu nào sau đây đúng về việc Kotlin cung cấp giá trị rỗng an toàn?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 6. Giả sử bạn đã khai báo một hàm trong Kotlin và hàm đó chứa giá trị mặc định cho cả 3 tham số. Câu nào sau đây đúng về trường hợp gọi một hàm như vậy?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.