Bài kiểm tra về việc sử dụng coroutine trong các trường hợp sử dụng phổ biến của Android

 1. Lợi ích của việc sử dụng coroutine?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Điều gì có thể gọi một hàm được đánh dấu bằng từ khoá xác định tạm ngưng mà không gây ra lỗi biên dịch?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Bạn nên dùng CoroutineScope nào trong ViewModel để khởi chạy các coroutine liên quan đến giao diện người dùng?

 4. Để chỉ định vị trí chạy coroutine, bạn có thể chọn trình điều phối nào trong số 3 trình điều phối định trước sau đây?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Để dùng coroutine với WorkManager, hãy mở rộng ___ và ghi đè doWork(), đây là một hàm tạm ngưng.

 6. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Khi sử dụng thư viện Phòng trong ứng dụng của bạn, hãy thêm từ khoá ___ vào phương thức DAO để bạn có thể gọi từ khoá này một cách an toàn từ luồng chính.

 7. Đối với kiểm thử coroutine, câu nào sau đây là đúng về hàm runBlockingTest?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.