Bài kiểm tra về việc sử dụng coroutine trong các trường hợp sử dụng phổ biến của Android

 1. Lợi ích của việc sử dụng coroutine?

  Choose as many answers as you see fit.

 2. Điều gì có thể gọi một hàm được đánh dấu bằng từ khoá xác định tạm ngưng mà không gây ra lỗi biên dịch?

  Choose as many answers as you see fit.

 3. Bạn nên dùng CoroutineScope nào trong ViewModel để khởi chạy các coroutine liên quan đến giao diện người dùng?
 4. Để chỉ định vị trí chạy coroutine, bạn có thể chọn trình điều phối nào trong số 3 trình điều phối định trước sau đây?

  Choose as many answers as you see fit.

 5. Fill-in-the-blanks

  Enter one or more words to complete the sentence.

  Để dùng coroutine với WorkManager, hãy mở rộng ___ và ghi đè doWork(), đây là một hàm tạm ngưng.

 6. Fill-in-the-blanks

  Enter one or more words to complete the sentence.

  Khi sử dụng thư viện Phòng trong ứng dụng của bạn, hãy thêm từ khoá ___ vào phương thức DAO để bạn có thể gọi từ khoá này một cách an toàn từ luồng chính.

 7. Đối với kiểm thử coroutine, câu nào sau đây là đúng về hàm runBlockingTest?

  Choose as many answers as you see fit.