Save the date! Android Dev Summit is coming to Sunnyvale, CA on Oct 23-24, 2019.

Kiếm tiền

Cách xây dựng và phát triển luồng doanh thu từ ứng dụng của bạn

Triển khai chiến lược kiếm tiền phù hợp

Chọn mô hình kiếm tiền phù hợp

Tìm hiểu về các tùy chọn kiếm tiền có sẵn trên Google Play và kết hợp chúng thành chiến lược tăng tối đa doanh thu từ ứng dụng của bạn.

Tăng số người dùng trả phí của bạn

Cải thiện chuyển đổi với Firebase Analytics

Tối ưu hóa chiến lược chuyển đổi của bạn bằng cách sử dụng thông tin chi tiết về hành vi của người dùng được cung cấp bởi dữ liệu lên đến 500 sự kiện trong ứng dụng.