Gửi ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn là một phần quan trọng của Bản dùng thử Wear OS 4 cho nhà phát triển. Hãy chia sẻ mọi vấn đề bạn phát hiện được hoặc ý tưởng để biến Wear OS thành một nền tảng tốt hơn. Sử dụng công cụ theo dõi lỗi, được liên kết từ nút sau, để báo cáo vấn đề mới cũng như xem, theo dõi và bình chọn cho các vấn đề mà bạn và các nhà phát triển khác đã báo cáo.

Gửi ý kiến phản hồi

Báo cáo và bình chọn cho các vấn đề

Trước khi báo cáo vấn đề của riêng bạn, hãy xem ghi chú phát hành và tìm kiếm danh sách các vấn đề đang được xem nhiều nhất cũng như vấn đề mới được báo cáo gần đây để xem đã có người nào báo cáo vấn đề đó hay chưa.

Bạn có thể theo dõi và bình chọn cho một vấn đề bằng cách gắn dấu sao cho vấn đề đó trong công cụ theo dõi lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Theo dõi bằng cách gắn dấu sao một vấn đề. Để được trợ giúp chung về Công cụ theo dõi lỗi của Google, hãy xem tài liệu này.

Do số lượng ý kiến phản hồi, dù được gửi từ bất kỳ kênh nào, các vấn đề có thể không nhận được phản hồi và sẽ được xử lý khi bản dựng tiếp theo ra mắt. Quá trình này cho phép các nhóm của chúng tôi tập trung vào những vấn đề vẫn có thể xuất hiện trong bản phát hành mới nhất.

Nếu ý kiến phản hồi của bạn đã được xử lý nhưng bạn vẫn gặp phải vấn đề trong bản dựng mới nhất, hãy gửi lại ý kiến phản hồi.