Trình bổ trợ Android cho Gradle, bản sửa đổi 1.3.0 (tháng 7 năm 2015)

Phần phụ thuộc:
 • Gradle 2.2.1 trở lên.
 • Công cụ tạo bản dựng 21.1.1 trở lên.
Lưu ý chung:
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho thuộc tính com.android.build.threadPoolSize để điều khiển kích thước nhóm luồng tác vụ Android từ tệp gradle.properties hoặc dòng lệnh. Ví dụ sau đây đặt giá trị thuộc tính này là 4.

      
      -Pcom.android.build.threadPoolSize=4
      
     
 • Đặt hành vi mặc định của bản dựng để loại trừ các tệp LICENSELICENSE.txt khỏi APK. Để đưa những tệp này vào APK, hãy xoá chúng khỏi thuộc tính packagingOptions.excludes trong tệp build.gradle. Ví dụ:
  android {
     packagingOptions.excludes = []
    }
     
  android {
     packagingOptions.excludes.clear()
    }
    
 • Bổ sung tác vụ sourceSets để kiểm tra tập hợp gồm tất cả các nhóm tài nguyên có sẵn.
 • Cải thiện tính năng hỗ trợ kiểm thử đơn vị để nhận ra các thư mục nguồn nhiều phiên bản và thư mục nguồn biến thể bản dựng. Ví dụ: để kiểm thử một ứng dụng có nhiều phiên bản flavor1flavorA bằng loại bản dựng Debug, thì các nhóm tài nguyên kiểm thử sẽ là:
  • test
  • testFlavor1
  • testFlavorA
  • testFlavor1FlavorA
  • testFlavor1FlavorADebug

  Các kiểm thử Android đã nhận dạng được các thư mục nguồn nhiều phiên bản.

 • Cải thiện khả năng hỗ trợ kiểm thử đơn vị cho:
  • Hãy chạy javac trên các nguồn chính và nguồn kiểm thử, ngay cả khi thuộc tính useJack được thiết lập thành true trong tệp bản dựng.
  • Nhận dạng chính xác các phần phụ thuộc cho từng loại bản dựng.
 • Hỗ trợ thêm tính năng chỉ định đối số chạy kiểm thử đo lường từ dòng lệnh. Ví dụ:
  ./gradlew connectedCheck 
  -Pandroid.testInstrumentationRunnerArguments.size=medium
  -Pandroid.testInstrumentationRunnerArguments.class=TestA,TestB
 • Hỗ trợ thêm các thông số bổ sung tuỳ ý của Công cụ đóng gói tài nguyên Android (AAPT) trong tệp build.gradle. Ví dụ:

  android {
    aaptOptions {
     additionalParameters "--custom_option", "value"
    }
  }
     
  android {
    aaptOptions {
     additionalParameters += listOf("--custom_option", "value")
    }
  }
     
 • Hỗ trợ thêm mô-đun APK kiểm thử dưới dạng mô-đun kiểm thử riêng biệt, sử dụng các thuộc tính targetProjectPathtargetVariant để đặt đường dẫn APK và biến thể mục tiêu.

  Lưu ý: Mô-đun APK kiểm thử không hỗ trợ phiên bản sản phẩm và chỉ có thể nhắm mục tiêu một biến thể duy nhất. Ngoài ra, Jacoco chưa được hỗ trợ.

 • Bổ sung tính năng xác thực tên tài nguyên trước khi hợp nhất các tài nguyên.
 • Khi tạo gói AAR (Android ARchive) cho các mô-đun thư viện, bạn không nên cung cấp phần giữ chỗ @{applicationId} tự động trong những chế độ cài đặt của trình hợp nhất tệp kê khai. Thay vào đó, hãy sử dụng một phần giữ chỗ khác, chẳng hạn như @{libApplicationId} và cung cấp giá trị cho phần giữ chỗ đó nếu bạn muốn đưa các mã ứng dụng vào thư viện lưu trữ.