Xây dựng hành động trong ứng dụng (không dùng nữa)

Nhờ Hành động trong ứng dụng, người dùng ứng dụng của bạn có thể kích hoạt chức năng hiện có trong ứng dụng Android bằng cách gửi các truy vấn đến Trợ lý Google. Có 5 bước chính để mở rộng ứng dụng Android của bạn bằng Hành động trong ứng dụng:

 1. Xác định chức năng trong ứng dụng để kích hoạt.
 2. Tìm một ý định tích hợp (BII) phù hợp với chức năng trong ứng dụng.
 3. Cung cấp thông tin chi tiết về phương thức thực hiện cho BII.
 4. Xem trước Hành động trong ứng dụng trên thiết bị kiểm thử.
 5. Yêu cầu xem xét và triển khai Hành động trong ứng dụng.

Để thử tạo một Hành động trong ứng dụng bằng ứng dụng mẫu, vui lòng tham gia lớp học lập trình Mở rộng ứng dụng Android sang Trợ lý Google thông qua Hành động trong ứng dụng.

Yêu cầu

Trước khi bạn bắt đầu phát triển Hành động trong ứng dụng, vui lòng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Sở hữu một Tài khoản Google có quyền truy cập vào Google Play Console.
 • Hành động trong ứng dụng chỉ có sẵn cho những ứng dụng được phát hành trên Cửa hàng Google Play. Ngoài ra, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn không nhằm mục đích sử dụng trong hồ sơ công việc, vì Managed Google Play không hỗ trợ Hành động trong ứng dụng.
 • Sở hữu thiết bị Android thực để kiểm thử Hành động trong ứng dụng. Phiên bản hệ điều hành đề xuất là Android 8 (API cấp 26) trở lên, mặc dù Hành động trong ứng dụng có thể chạy trên thiết bị chạy Android 5 (API cấp 21) trở lên.
 • Cài đặt phiên bản Android Studio mới nhất.
 • Sử dụng cùng một tài khoản Google để đăng nhập vào Android Studio, ứng dụng Google trên thiết bị thử nghiệm và Google Play Console.
 • Thiết lập và kiểm tra để Trợ lý hoạt động trên thiết bị thử nghiệm bằng cách nhấn và giữ nút Màn hình chính.

Xác định chức năng của ứng dụng

Hãy bắt đầu bằng cách chọn hoạt động trong ứng dụng Android để truy cập thông qua Hành động trong ứng dụng. Những hoạt động này phải được thiết lập bằng các URL liên kết sâu trong Android và có bộ lọc ý định tương ứng trong tệp kê khai ứng dụng Android. Hành động trong ứng dụng sử dụng URL liên kết sâu do Trợ lý tạo ra để đưa người dùng đến ngay nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Để kiểm tra xem các hoạt động của bạn có thể truy cập được và có kích hoạt được bằng Hành động trong ứng dụng hay không, hãy chạy lệnh adb sau:

adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "AppLinksURL"

Lệnh này được minh hoạ trong ví dụ sau:

adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "https://www.example.com/deeplink"

Nếu hoạt động của bạn không khởi chạy chính xác bằng lệnh adb, hãy kiểm tra các mục sau:

 • Trong tệp kê khai ứng dụng của bạn, hoạt động có android:exported=true để có thể khởi chạy nó bằng cách sử dụng ý định từ Trợ lý Google.
 • Nếu bạn sử dụng URL liên kết ứng dụng, hãy làm theo từng bước trong bài viết Xử lý đường liên kết trong ứng dụng Android.

Tìm ý định tích hợp phù hợp với chức năng của ứng dụng

Xem tệp tham chiếu về ý định tích hợp để tìm các BII phù hợp cho trường hợp sử dụng của bạn. Các BII mô hình hoá truy vấn của người dùng cho các tác vụ mà họ muốn thực hiện trong ứng dụng. Vì vậy, hãy tìm BII phù hợp với chức năng chính và luồng người dùng trong ứng dụng của bạn.

Ví dụ: một ứng dụng đặt món ăn có nhiều khả năng sẽ sử dụng BII actions.intent.ORDER_MENU_ITEM hơn so với một ứng dụng quản lý tài chính. Những ứng dụng triển khai BII không theo chủ đề hoặc không liên quan đến chức năng ứng dụng có thể gây ra trải nghiệm khó hiểu cho người dùng và do đó, có thể không vượt qua được quy trình xét duyệt Hành động trong ứng dụng.

Cung cấp thông tin chi tiết về phương thức thực hiện cho BII

Hầu hết việc tạo Hành động trong ứng dụng là tạo tệp actions.xml cho ứng dụng của bạn, trong đó, bạn chỉ định các BII đã chọn và phương thức thực hiện tương ứng cho các BII đó. Khi BII mô hình hoá truy vấn của người dùng cho một tác vụ, phương thức thực hiện sẽ cung cấp cho Trợ lý thông tin về cách thực hiện tác vụ.

Trong tệp actions.xml, BII được biểu thị dưới dạng phần tử <action> và mỗi phương thức thực hiện được biểu thị dưới dạng phần tử <fulfillment>:

<actions>
  <action intentName="actions.intent.ORDER_MENU_ITEM">
    <fulfillment urlTemplate="exampleapp://browse{?food}">
      <parameter-mapping intentParameter="menuItem.name" urlParameter="food" />
    </fulfillment>
  </action>

  <action intentName="actions.intent.GET_THING">
    <fulfillment urlTemplate="exampleapp://search{?query}">
      <parameter-mapping intentParameter="thing.name" urlParameter="query"/>
    </fulfillment>
  </action>
</actions>

Đối với hầu hết các BII, bạn trích xuất tham số ý định từ truy vấn của người dùng dựa trên các thực thể schema.org. Sau đó, ứng dụng của bạn sẽ sử dụng các tham số ý định này để hướng người dùng đến chức năng mong muốn. Ví dụ: mã ở trên sẽ ánh xạ tham số ý định "thing.name" tới tham số URL "query" trong mẫu URL liên kết sâu.

Để biết các thông tin chi tiết quan trọng về cách tạo tệp actions.xml, vui lòng tham khảo bài viết Tạo actions.xml. Trang giản đồ cũng mô tả cách chỉ định giá trị tham số mà ứng dụng của bạn mong đợi (được gọi là khoảng không) và cách cập nhật tệp AndroidManifest.xml để tham chiếu tài nguyên actions.xml.

Xem trước Hành động trong ứng dụng

Kiểm thử ứng dụng ở chế độ nháp trước khi gửi ứng dụng để xét duyệt. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Trong quá trình phát triển và kiểm thử, bạn phải sử dụng Công cụ kiểm thử Hành động trong ứng dụng để kiểm thử xem liệu Hành động trong ứng dụng có hoạt động được trong ứng dụng của bạn hay không. Công cụ kiểm thử Hành động trong ứng dụng là một trình bổ trợ của Android Studio. Công cụ này tạo một bản xem trước Hành động trong ứng dụng của bạn trong Trợ lý (cho Tài khoản Google của bạn). Sử dụng công cụ kiểm thử, bạn có thể kiểm thử các phương thức thực hiện của mình trên thiết bị kiểm thử bằng cách cung cấp cho BII các tham số đầu vào mà bạn muốn nhận được từ người dùng.

Khi xem trước Hành động trong ứng dụng, bạn cũng có thể kích hoạt các truy vấn bằng giọng nói trên chính thiết bị đó. Chức năng này chỉ áp dụng đối với những truy vấn được liệt kê trong tệp tham chiếu BII cho Hành động trong ứng dụng. Chỉ sử dụng chức năng kích hoạt bằng giọng nói cho mục đích minh hoạ thay vì để kiểm thử thông thường.

Yêu cầu xem xét và triển khai Hành động trong ứng dụng

Người dùng sẽ không thực hiện được Hành động trong ứng dụng của bạn cho đến khi hành động đó được xem xét và phê duyệt. Quy trình xét duyệt Hành động trong ứng dụng không ảnh hưởng đến trạng thái xem xét và triển khai ứng dụng Android của bạn trong Google Play. Ngay cả khi ứng dụng bạn gửi được phê duyệt, actions.xml của bạn có thể vẫn đang được Google xem xét.

Sau khi bạn triển khai ứng dụng, Hành động trong ứng dụng sẽ vẫn được kích hoạt. Tuy nhiên, các phiên bản triển khai lại sẽ được Google xem xét. Nếu phiên bản mới không hoạt động đúng cách hoặc chứa các lỗi vi phạm chính sách, Google có quyền huỷ kích hoạt tính năng Hành động trong ứng dụng cho ứng dụng của bạn.

Để gửi tính năng Hành động trong ứng dụng cho việc xem xét, hãy làm như sau:

 1. Đáp ứng các yêu cầu liên quan đến việc triển khai Hành động trong ứng dụng. Những yêu cầu này giúp tối ưu hoá ứng dụng của bạn cho Trợ lý và đảm bảo người dùng được tận hưởng trải nghiệm liền mạch khi sử dụng Hành động trong ứng dụng.
 2. Chấp nhận Điều khoản dịch vụ của chương trình Actions on Google trong Google Play Console (Giá và phân phối > Sự đồng ý):

  Điều khoản dịch vụ của chương trình Actions on Google trên Google Play Console.

 3. Tải ứng dụng của bạn (chứa actions.xml) lên Google Play Console như bình thường để phát hành.

 4. Sau khi bạn tải ứng dụng lên Play Console, Google sẽ liên hệ với bạn theo địa chỉ email trong Play Console để cung cấp thêm thông tin về trạng thái xét duyệt Hành động trong ứng dụng của bạn.