Phát hành

Cách phát hành, quản lý và phân phối ứng dụng của bạn trên toàn thế giới

Xem lại danh sách kiểm tra để lập kế hoạch cho đợt phát hành của bạn

Danh sách kiểm tra phát hành

Làm theo danh sách kiểm tra này để đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các bước cần thiết để phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của mình thành công.

Danh sách kiểm tra bản địa hóa

Sử dụng danh sách kiểm tra này để lập kế hoạch các bước bạn cần thực hiện, từ phát triển đến phát hành, khi thêm nội dung bản địa hóa vào ứng dụng của bạn.

Phân phối tới đúng đối tượng và hệ số dạng

Phân phối tới Android Wear

Tìm hiểu về phát triển ứng dụng Wear, kiểm tra chất lượng, chọn tham gia phân phối trên Google Play và theo dõi bài đánh giá ứng dụng của bạn.

Phân phối tới Android TV

Tìm hiểu về phát triển ứng dụng TV, kiểm tra chất lượng, chọn tham gia phân phối trên Google Play và theo dõi bài đánh giá ứng dụng của bạn.

Phân phối tới Android Auto

Tìm hiểu về phát triển ứng dụng Auto, kiểm tra chất lượng, chọn tham gia phân phối trên Google Play và theo dõi bài đánh giá ứng dụng của bạn.

Thiết kế cho gia đình

Đưa ứng dụng dành cho trẻ em và gia đình của bạn đến với cha mẹ thông qua trải nghiệm khám phá dành cho gia đình trên Google Play.

Thử nghiệm ứng dụng của bạn và phát hành thành công

Chạy thử nghiệm alpha và beta

Phát hành phiên bản ban đầu của ứng dụng hoặc trò chơi cho các nhóm người dùng bạn muốn tham gia vào thử nghiệm alpha và beta.

Phát hành dần các bản cập nhật

Sử dụng phát hành theo giai đoạn để phát hiện các sự cố đã bỏ qua và khắc phục trước khi sự cố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng chung của người dùng.

Tạo danh sách cửa hàng hấp dẫn