SdkSandboxManager.RequestSurfacePackageCallback

public static interface SdkSandboxManager.RequestSurfacePackageCallback

android.app.sdksandbox.SdkSandboxManager.RequestSurfacePackageCallback


Lệnh gọi lại để theo dõi yêu cầu cho gói nền tảng từ SDK.

Việc triển khai lệnh gọi lại này được gửi tới SdkSandboxManager.requestSurfacePackage(java.lang.String, int, int, int, android.os.Bundle, java.util.concurrent.Executor, android.app.sdksandbox.SdkSandboxManager.RequestSurfacePackageCallback).

Tóm tắt

Các phương thức công khai

abstract void onSurfacePackageError(int errorCode, String errorMsg)

Lệnh gọi này sẽ thông báo cho ứng dụng khách là yêu cầu SurfacePackage không thành công.

abstract void onSurfacePackageReady(SurfaceControlViewHost.SurfacePackage surfacePackage, int surfacePackageId, Bundle params)

Lệnh gọi này sẽ thông báo cho ứng dụng khách là SurfacePackage đã sẵn sàng để kết xuất từ xa chế độ xem từ SDK.

Các phương thức công khai

onSurfacePackageError

public abstract void onSurfacePackageError (int errorCode,
        String errorMsg)

Thao tác này sẽ thông báo cho ứng dụng rằng yêu cầu SurfacePackage không thành công.

Các tham số
errorCode int: mã int cho lỗi Giá trị là SdkSandboxManager.REQUEST_SURFACE_PACKAGE_INTERNAL_ERROR

errorMsg String: Chuỗi mô tả lỗi Giá trị này không được là null.

onSurfacePackageReady

public abstract void onSurfacePackageReady (SurfaceControlViewHost.SurfacePackage surfacePackage,
        int surfacePackageId,
        Bundle params)

Lệnh gọi này sẽ thông báo cho ứng dụng khách là SurfacePackage đã sẵn sàng để kết xuất từ xa chế độ xem từ SDK.

Các tham số
surfacePackage SurfaceControlViewHost.SurfacePackage: gói nền tảng do SdkSandboxManager.requestSurfacePackage(java.lang.String, int, int, int, android.os.Bundle, java.util.concurrent.Executor, android.app.sdksandbox.SdkSandboxManager.RequestSurfacePackageCallback) yêu cầu Giá trị này không được là null.

surfacePackageId int: một mã nhận dạng duy nhất cho SurfacePackage surfacePackage

params Bundle: danh sách các thông số được trả về từ SDK đến Ứng dụng. Giá trị này không được là null.