SandboxedSdkProvider.DataReceivedCallback

public static interface SandboxedSdkProvider.DataReceivedCallback

android.app.sdksandbox.SandboxedSdkProvider.DataReceivedCallback


Lệnh gọi lại để theo dõi trạng thái của dữ liệu đã nhận được từ ứng dụng khách.

Lệnh gọi lại này do hộp cát SDK tạo ra. Các SDK có thể sử dụng lệnh này để thông báo cho hộp cát SDK về trạng thái xử lý dữ liệu nhận được.

Tóm tắt

Các phương thức công khai

abstract void onDataReceivedError(String errorMessage)

Nếu không thể xử lý dữ liệu nhận được từ ứng dụng khách, thì SDK có thể gọi phương thức này trên đối tượng gọi lại.

abstract void onDataReceivedSuccess(Bundle params)

Sau khi hoàn tất thao tác xử lý dữ liệu nhận được, SDK có thể gọi phương thức này trên đối tượng gọi lại và truyền trở lại bất kỳ dữ liệu nào nếu cần.

Các phương thức công khai

onDataReceivedError

public abstract void onDataReceivedError (String errorMessage)

Nếu không thể xử lý dữ liệu nhận được từ ứng dụng khách, thì SDK có thể gọi phương thức này trên đối tượng gọi lại.

Các tham số
errorMessage String: Chuỗi mô tả lỗi Giá trị này không được là null.

onDataReceivedSuccess

public abstract void onDataReceivedSuccess (Bundle params)

Sau khi hoàn tất thao tác xử lý dữ liệu nhận được, SDK có thể gọi phương thức này trên đối tượng gọi lại và truyền trở lại bất kỳ dữ liệu nào nếu cần.

Các tham số
params Bundle: danh sách tham số cần truyền đến ứng dụng khách Giá trị này không được là null.