Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MeasurementApiUtil

public class MeasurementApiUtil
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.measurement.MeasurementApiUtil


Lớp này bao gồm các trạng thái có thể của API được hiển thị bởi apk MeasurementApi.

Tóm tắt

Hằng số

int MEASUREMENT_API_STATE_DISABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường không có sẵn.

int MEASUREMENT_API_STATE_ENABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường đã được bật.

Các phương thức kế thừa

Hằng số

MEASUREMENT_API_STATE_DISABLED

public static final int MEASUREMENT_API_STATE_DISABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường không có sẵn. Việc gọi các số này sẽ dẫn đến UnsupportedOperationException.

Giá trị không đổi: 0 (0x00000000)

MEASUREMENT_API_STATE_ENABLED

public static final int MEASUREMENT_API_STATE_ENABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường đã được bật.

Giá trị không đổi: 1(0x00000001)