MeasurementApiUtil

public class MeasurementApiUtil
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.measurement.MeasurementApiUtil


Lớp này bao gồm các trạng thái có thể của API được hiển thị bởi apk MeasurementApi.

Tóm tắt

Hằng số

int MEASUREMENT_API_STATE_DISABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường không có sẵn.

int MEASUREMENT_API_STATE_ENABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường đã được bật.

Các phương thức kế thừa

Hằng số

MEASUREMENT_API_STATE_DISABLED

public static final int MEASUREMENT_API_STATE_DISABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường không có sẵn. Việc gọi các số này sẽ dẫn đến UnsupportedOperationException.

Giá trị không đổi: 0 (0x00000000)

MEASUREMENT_API_STATE_ENABLED

public static final int MEASUREMENT_API_STATE_ENABLED

Trạng thái này cho biết các API Đo lường đã được bật.

Giá trị không đổi: 1(0x00000001)