MeasurementException

public class MeasurementException
extends AdServicesException

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Throwable
     ↳ java.lang.Exception
       ↳ android.adservices.exceptions.AdServicesException
         ↳ android.adservices.exceptions.MeasurementException


Ngoại lệ do API đo lường gửi.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

MeasurementException(int resultCode)

Khởi chạy MeasurementException mà không có thông báo.

MeasurementException(int resultCode, String message)

Khởi chạy MeasurementException bằng mã kết quả và thông báo.

MeasurementException(int resultCode, String message, Throwable cause)

Khởi chạy MeasurementException kèm theo mã, thông báo và nguyên nhân.

Các phương thức công khai

int getResultCode()

Trả về mã kết quả ngoại lệ này được xây dựng cùng.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

MeasurementException

public MeasurementException (int resultCode)

Khởi chạy MeasurementException mà không có thông báo.

Các thông số
resultCode int: The resultCode. Giá trị là MeasurementManager.RESULT_OK, MeasurementManager.RESULT_INTERNAL_ERROR, MeasurementManager.RESULT_INVALID_ARGUMENT, hoặc MeasurementManager.RESULT_IO_ERROR

MeasurementException

public MeasurementException (int resultCode,
        String message)

Khởi chạy MeasurementException bằng mã kết quả và thông báo.

Các thông số
resultCode int: The resultCode. Giá trị là MeasurementManager.RESULT_OK, MeasurementManager.RESULT_INTERNAL_ERROR, MeasurementManager.RESULT_INVALID_ARGUMENT, hoặc MeasurementManager.RESULT_IO_ERROR

message String: Thông báo chi tiết (được lưu để truy xuất sau bằng phương thức Throwable.getMessage()). Giá trị này không được là null.

MeasurementException

public MeasurementException (int resultCode,
        String message,
        Throwable cause)

Khởi chạy MeasurementException kèm theo mã, thông báo và nguyên nhân.

Các thông số
resultCode int: The resultCode. Giá trị là MeasurementManager.RESULT_OK, MeasurementManager.RESULT_INTERNAL_ERROR, MeasurementManager.RESULT_INVALID_ARGUMENT, hoặc MeasurementManager.RESULT_IO_ERROR

message String: Thông báo chi tiết (được lưu để truy xuất sau bằng phương thức Throwable.getMessage()). Giá trị này không được là null.

cause Throwable: Nguyên nhân (được lưu để truy xuất sau bằng phương thức Throwable.getCause()). (Được phép sử dụng giá trị rỗng và cho biết rằng nguyên nhân không tồn tại hoặc không xác định.)

Các phương thức công khai

nhận mã kết quả

public int getResultCode ()

Trả về mã kết quả ngoại lệ này được xây dựng cùng.

Trả về
int The resultCode. Giá trị là MeasurementManager.RESULT_OK, MeasurementManager.RESULT_INTERNAL_ERROR, MeasurementManager.RESULT_INVALID_ARGUMENT, hoặc MeasurementManager.RESULT_IO_ERROR