ApiNotAuthorizedException

public class ApiNotAuthorizedException
extends RuntimeException

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Throwable
     ↳ java.lang.Exception
       ↳ java.lang.RuntimeException
         ↳ android.adservices.exceptions.ApiNotAuthorizedException


Ngoại lệ do AdService gửi đến trong trường hợp phương thức gọi không được phép gọi một API cụ thể.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

ApiNotAuthorizedException(String message, Throwable e)
ApiNotAuthorizedException(String message)
ApiNotAuthorizedException()

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

ApiNotAuthorizedException

public ApiNotAuthorizedException (String message,
                Throwable e)

Các thông số
message String: Giá trị này có thể là null.

e Throwable: Giá trị này có thể là null.

ApiNotAuthorizedException

public ApiNotAuthorizedException (String message)

Các thông số
message String: Giá trị này có thể là null.

ApiNotAuthorizedException

public ApiNotAuthorizedException ()