ApiNotAuthorizedException

public class ApiNotAuthorizedException
extends RuntimeException

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Throwable
     ↳ java.lang.Exception
       ↳ java.lang.RuntimeException
         ↳ android.adservices.exceptions.ApiNotAuthorizedException


Pengecualian yang dilempar oleh AdServices jika pemanggil tidak diizinkan untuk memanggil API tertentu.

Ringkasan

Konstruktor publik

ApiNotAuthorizedException(String message, Throwable e)
ApiNotAuthorizedException(String message)
ApiNotAuthorizedException()

Metode turunan

Konstruktor publik

ApiNotAuthorizedException

public ApiNotAuthorizedException (String message,
                Throwable e)

Parameter
message String: Nilai ini dapat berupa null.

e Throwable: Nilai ini dapat berupa null.

ApiNotAuthorizedException

public ApiNotAuthorizedException (String message)

Parameter
message String: Nilai ini dapat berupa null.

ApiNotAuthorizedException

public ApiNotAuthorizedException ()