ReportInteractionRequest

public class ReportInteractionRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.ReportInteractionRequest


Yêu cầu đối tượng gói các đối số bắt buộc cần có để báo cáo một lượt tương tác.

Tóm tắt

Hằng số

int FLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER

int FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLER

Hàm khởi tạo công khai

ReportInteractionRequest(long adSelectionId, String interactionKey, String interactionData, int reportingDestinations)

Phương thức công khai

long getAdSelectionId()

Trả về adSelectionId, giá trị nhận dạng chính của quy trình lựa chọn quảng cáo.

String getInteractionData()

Trả về dữ liệu tương tác.

String getInteractionKey()

Trả về khoá tương tác, kiểu tương tác cần báo cáo.

int getReportingDestinations()

Trả về trường bit của đích sẽ nhận báo cáo (người mua, người bán hoặc cả hai).

Phương thức kế thừa

Hằng số

FLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER

public static final int FLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER

Giá trị không đổi: 2 (0x00000002)

FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLER

public static final int FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLER

Giá trị không đổi: 1 (0x00000001)

Hàm khởi tạo công khai

ReportInteractionRequest

public ReportInteractionRequest (long adSelectionId,
        String interactionKey,
        String interactionData,
        int reportingDestinations)

Tham số
adSelectionId long

interactionKey String: Giá trị này không được là null.

interactionData String: Giá trị này không được là null.

reportingDestinations int: Giá trị là 0 hoặc tổ hợp FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLERFLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER

Phương thức công khai

getAdSelectionId

public long getAdSelectionId ()

Trả về adSelectionId, giá trị nhận dạng chính của quy trình lựa chọn quảng cáo.

Giá trị trả về
long

getInteractionData

public String getInteractionData ()

Trả về dữ liệu tương tác.

Sau khi lựa chọn quảng cáo, dữ liệu này sẽ được tạo bởi phương thức gọi và đính kèm trong yêu cầu POST vào interactionReportingUri đã đăng ký trong registerAdBeacon.

Giá trị trả về
String Giá trị này không được là null.

getInteractionKey

public String getInteractionKey ()

Trả về khoá tương tác, kiểu tương tác cần báo cáo.

Giá trị này sẽ được dùng để tìm nạp interactionReportingUri liên kết với interactionKey đã đăng ký trong registerAdBeacon sau khi lựa chọn quảng cáo.

Giá trị trả về
String Giá trị này không được là null.

getReportingDestinations

public int getReportingDestinations ()

Trả về trường bit của đích sẽ nhận báo cáo (người mua, người bán hoặc cả hai).

Để tạo trường bit này, hãy đặt toán tử bitwise | giữa mỗi reportingDestination sẽ nhận báo cáo. Ví dụ: để chỉ báo cáo cho người mua, hãy đặt trường reportingDestinations thành FLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER. Để chỉ báo cáo cho người bán, hãy đặt trường reportingDestinations thành FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLER. Để báo cáo cho cả người mua lẫn người bán, hãy đặt trường reportingDestinations thành FLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER | FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLER

Giá trị trả về
int Giá trị là 0 hoặc tổ hợp FLAG_REPORTING_DESTINATION_SELLERFLAG_REPORTING_DESTINATION_BUYER