RemoveAdSelectionOverrideRequest.Builder

public static final class RemoveAdSelectionOverrideRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.RemoveAdSelectionOverrideRequest.Builder


Trình tạo cho các đối tượng RemoveAdSelectionOverrideRequest.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

RemoveAdSelectionOverrideRequest build()

Xây dựng một phiên bản RemoveAdSelectionOverrideRequest.

RemoveAdSelectionOverrideRequest.Builder setAdSelectionConfig(AdSelectionConfig adSelectionConfig)

Đặt AdSelectionConfig.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Các phương thức công khai

setAdSelectionConfig

public RemoveAdSelectionOverrideRequest.Builder setAdSelectionConfig (AdSelectionConfig adSelectionConfig)

Đặt AdSelectionConfig.

Các tham số
adSelectionConfig AdSelectionConfig: Giá trị này không được là null.

Trả về
RemoveAdSelectionOverrideRequest.Builder Giá trị này không được là null.