AdWithBid

public final class AdWithBid
extends Object implements Parcelable

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.adselection.AdWithBid


Thể hiện quảng cáo và giá trị giá thầu tương ứng của quảng cáo sau bước tạo giá thầu trong quá trình chọn quảng cáo.

Quảng cáo và giá thầu của quảng cáo được đưa vào quy trình tính điểm quảng cáo sẽ cung cấp thông tin cho việc lựa chọn quảng cáo cuối cùng. Đơn vị tiền tệ của giá thầu dự kiến sẽ giống với đơn vị tiền tệ mà người bán yêu cầu khi bắt đầu quá trình lựa chọn và không được chỉ định trong lớp này. Người bán có thể cung cấp đơn vị tiền tệ thông qua AdSelectionSignals. Hiện tại, đơn vị tiền tệ này vẫn chưa rõ ràng đối với FLEDGE.

Tóm tắt

Hằng số kế thừa

Các trường

public static final Creator<AdWithBid> CREATOR

Hàm khởi tạo công khai

AdWithBid(AdData adData, double bid)

Các phương thức công khai

int describeContents()

Mô tả các loại đối tượng đặc biệt có trong bản trình bày tổng hợp của phiên bản Parcelable này.

boolean equals(Object o)

Cho biết đối tượng nào khác có "bằng" đối tượng này hay không.

AdData getAdData()
double getBid()

Giá thầu là số tiền mà một nhà quảng cáo đã đặt trong quá trình lựa chọn quảng cáo để hiển thị quảng cáo.

int hashCode()

Trả về một giá trị mã băm cho đối tượng.

void writeToParcel(Parcel dest, int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Các phương thức kế thừa

Trường

Hàm khởi tạo công khai

AdWithBid

public AdWithBid (AdData adData,
        double bid)

Tham số
adData AdData: Đối tượng AdData xác định URL hiển thị của quảng cáo và siêu dữ liệu của người mua. Giá trị này không được là null.

bid double: Số tiền mà người mua đã đặt giá thầu để hiển thị một quảng cáo; lưu ý rằng mặc dù giá thầu dự kiến không được là một số âm, nhưng giá trị này chỉ được thực thi trong quá trình lựa chọn quảng cáo

Giá trị gửi
NullPointerException nếu adData là một giá trị rỗng

Các phương thức công khai

describeContents

public int describeContents ()

Mô tả các loại đối tượng đặc biệt có trong bản trình bày tổng hợp của phiên bản Parcelable này. Ví dụ: nếu đối tượng có chứa chỉ số mô tả tệp trong dữ liệu đầu ra của writeToParcel(android.os.Parcel, int), thì giá trị trả về của phương thức này phải bao gồm bit CONTENTS_FILE_DESCRIPTOR.

Giá trị trả về
int một bitmask cho biết một tập hợp các kiểu đối tượng đặc biệt do bản sao đối tượng Parcelable này kết hợp. Giá trị sẽ là 0 hoặc CONTENTS_FILE_DESCRIPTOR

equals

public boolean equals (Object o)

Cho biết liệu một đối tượng nào đó khác có "bằng" đối tượng này hay không.

Phương thức equals triển khai mối quan hệ tương đương trên các tệp tham chiếu đối tượng không có giá trị null:

 • Phản hồi: đối với mọi giá trị tham chiếu không có giá trị null x, x.equals(x) sẽ trả về true.
 • Đó là đối xứng: đối với mọi giá trị tham chiếu không có giá trị null xy, x.equals(y) sẽ trả về true nếu và chỉ khi y.equals(x) trả về true .
 • Giá trị này là tạm thời: đối với mọi giá trị tham chiếu không có giá trị null x, y, và z, nếu x.equals(y) trả về truey.equals(z) trả về true, sau đó x.equals(z) sẽ trả về true.
 • Giá trị này nhất quán: đối với mọi giá trị tham chiếu không có giá trị null xy, nhiều lệnh gọi x.equals(y) sẽ trả về một cách nhất quán true hoặc trả về nhất quán false, miễn là không có thông tin nào được sử dụng trong thông tin so sánh equals trên các đối tượng được sửa đổi.
 • Đối với mọi giá trị tham chiếu không có giá trị null x, x.equals(null) sẽ trả về false.

Phương thức equals cho loại Object triển khai mối quan hệ tương đương có thể phân biệt nhiều nhất trên các đối tượng; tức là đối với mọi giá trị tham chiếu không có giá trị null xy, phương thức này trả về true nếu và chỉ khi xy tham chiếu đến cùng một đối tượng (x == y có giá trị true).

Xin lưu ý rằng thông thường, bạn cần phải ghi đè phương thức hashCode bất cứ khi nào phương thức này bị ghi đè, để duy trì hợp đồng chung cho phương thức hashCode, trong đó nêu rõ rằng các đối tượng bằng nhau phải có mã băm bằng nhau.

Tham số
o Object: đối tượng tham chiếu cần so sánh.

Giá trị trả về
boolean true nếu đối tượng này giống với đối số obj; nếu không thì false.

getAdData

public AdData getAdData ()

Giá trị trả về
AdData quảng cáo đã được đặt giá thầu Giá trị này không được là null.

getBid

public double getBid ()

Giá thầu là số tiền mà một nhà quảng cáo đã đặt trong quá trình lựa chọn quảng cáo để hiển thị quảng cáo. Giá thầu có thể là bất kỳ double không âm nào, chẳng hạn như 0,00; 0,17; 1,10 hoặc 1000,00.

Đơn vị tiền tệ của giá thầu sẽ do Người bán kiểm soát và sẽ nhất quán trong lần chạy quá trình Chọn quảng cáo. Điều này có thể đạt được bằng cách tận dụng các tín hiệu đặt giá thầu trong giai đoạn "generateBid()" và dùng cùng một đơn vị tiền tệ trong quá trình tạo quảng cáo theo bối cảnh. Các bản phát hành sau này có thể hỗ trợ đơn vị tiền tệ dưới dạng một trường chuyên biệt.

Giá trị trả về
double giá trị giá thầu sẽ được truyền đến hàm tính điểm khi tính điểm quảng cáo do getAdData() trả về

hashCode

public int hashCode ()

Trả về giá trị mã băm cho đối tượng. Phương thức này được hỗ trợ vì lợi ích của bảng băm, chẳng hạn như các bảng do HashMap cung cấp.

Hợp đồng chung của hashCode là:

 • Bất cứ khi nào được gọi trên cùng một đối tượng nhiều lần trong quá trình thực thi một ứng dụng Java, phương thức hashCode phải luôn trả về cùng một số nguyên, miễn là không sử dụng thông tin nào trong equals các phép so sánh trên đối tượng được sửa đổi. Số nguyên này không nhất thiết phải từ một lần thực thi của một ứng dụng đến lần thực thi khác của cùng một ứng dụng.
 • Nếu có hai đối tượng bằng nhau theo phương thức equals(Object), thì việc gọi phương thức hashCode trên một trong hai đối tượng phải tạo ra một kết quả số nguyên.
 • Điều đó là không bắt buộc nếu phương thức equals(java.lang.Object) không giống nhau đối với hai đối tượng, khi đó phương thức hashCode sẽ được gọi trên một trong hai đối tượng phải tạo ra kết quả số nguyên riêng biệt. Tuy nhiên, người lập trình cần lưu ý rằng việc tạo kết quả số nguyên riêng biệt cho các đối tượng không bằng nhau có thể cải thiện hiệu suất của bảng băm.

Về mặt thực tế, phương thức hashCode mà lớp Object xác định cũng trả về số nguyên riêng cho các đối tượng riêng biệt. (hashCode có thể được hoặc không được triển khai dưới dạng một hàm nào đó về địa chỉ bộ nhớ của đối tượng tại thời điểm cụ thể.)

Giá trị trả về
int một giá trị mã băm cho đối tượng này.

writeToParcel

public void writeToParcel (Parcel dest,
        int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Tham số
dest Parcel: Giá trị này không được là null.

flags int: Cờ bổ sung về cách viết đối tượng. Có thể là 0 hoặc Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE. Giá trị có thể là 0 hoặc tổ hợp Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE và android.os.Parcelable.PARCELABLE_ELIDE_DUPLICATES