Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AdServicesVersion

public class AdServicesVersion
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.AdServicesVersion


Thông tin về phiên bản AdServices API (API Dịch vụ quảng cáo) hiện tại.

Tóm tắt

Các trường

public static final int API_VERSION

Phiên bản API của API AdServices này.

Các phương thức kế thừa

Các trường

PHIÊN_BẢN_API

public static final int API_VERSION

Lớp này sẽ chỉ định phiên bản hiện tại của AdServices API (API Dịch vụ quảng cáo). Biến này cần được khởi tạo ở dạng {} tĩnh, nếu không javac sẽ ở cùng dòng với những hằng số này và chúng sẽ không được cập nhật.