AdServicesVersion

public class AdServicesVersion
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.AdServicesVersion


Thông tin về phiên bản API Dịch vụ quảng cáo hiện tại.

Tóm tắt

Các trường

public static final int API_VERSION

Phiên bản API của API AdServices này.

Các phương thức kế thừa

Các trường

API_VERSION

public static final int API_VERSION

Phiên bản API của API AdServices này.