AdServicesVersion

public class AdServicesVersion
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.AdServicesVersion


Thông tin về phiên bản AdServices API (API Dịch vụ quảng cáo) hiện tại.

Tóm tắt

Các trường

public static final int API_VERSION

Phiên bản API của API AdServices này.

Các phương thức kế thừa

Các trường

PHIÊN_BẢN_API

public static final int API_VERSION

Lớp này sẽ chỉ định phiên bản hiện tại của AdServices API (API Dịch vụ quảng cáo). Biến này cần được khởi tạo ở dạng {} tĩnh, nếu không javac sẽ ở cùng dòng với những hằng số này và chúng sẽ không được cập nhật.