Lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng

Quảng cáo cài đặt ứng dụng thường thúc đẩy các lượt cài đặt mới trên ứng dụng di động. Để tăng tối đa mức chi tiêu quảng cáo, bạn không nên hiển thị quảng cáo để cài đặt ứng dụng trên các thiết bị đã cài đặt cùng ứng dụng đó. Trong đề xuất này, chúng tôi gọi phương pháp này là "lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng".

Đề xuất này giới thiệu cách Protected Audience trên Android hỗ trợ tính năng lọc quảng cáo theo bối cảnh, cụ thể là lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng, theo cách bảo đảm quyền riêng tư. Để tham gia, ứng dụng trên thiết bị cần chọn sử dụng tính năng lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng một cách rõ ràng. Trong quá trình lựa chọn quảng cáo, các đề xuất quảng cáo sẽ được lọc ra dựa trên danh sách các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị mà công nghệ quảng cáo nhận biết được. Danh sách các ứng dụng cần cài đặt chỉ hiển thị trong quy trình lựa chọn quảng cáo và dựa vào nền tảng của bên mua để ra hiệu rằng một quảng cáo cụ thể sẽ được lọc ra dựa trên sự tồn tại của ứng dụng trên thiết bị.

Để thiết lập tính năng lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký ứng dụng để lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng

Để chọn sử dụng tính năng lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng, nhà phát triển ứng dụng sẽ gọi API đăng ký ứng dụng registerForAdFiltering từ ứng dụng của họ hoặc SDK công nghệ quảng cáo với danh sách eTLD+1 gồm người mua công nghệ quảng cáo. Điều này cho phép người mua trong danh sách và chỉ những người mua đó lọc quảng cáo dựa trên trạng thái cài đặt của ứng dụng, dù ứng dụng được cài đặt trực tiếp hay thông qua SDK của công nghệ quảng cáo. Việc đăng ký sẽ cho nhà phát triển ứng dụng toàn quyền kiểm soát việc liệu ứng dụng của họ có nên tham gia trong quá trình lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng hay không.

void registerForAdFiltering(List<AdTechIdentifier> buyers);

Bước 2: Yêu cầu lọc ra quảng cáo cài đặt ứng dụng

Khi một quảng cáo được xem xét đặt giá thầu, người mua có thể chọn gắn cờ để lọc quảng cáo đó dựa trên trạng thái cài đặt của ứng dụng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đưa tên gói của ứng dụng vào siêu dữ liệu của quảng cáo. Yêu cầu lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng là một phần của dữ liệu quảng cáo được đưa vào quy trình đấu giá trong Protected Audience. Dữ liệu quảng cáo này được tạo theo cách khác nhau dựa trên việc đó là quảng cáo theo bối cảnh hay quảng cáo tái tiếp thị.

 • Đối với trường hợp sử dụng quảng cáo theo bối cảnh (trường hợp sử dụng chính cho việc lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng), thông tin lọc được đưa vào như một phần của dữ liệu quảng cáo mà người mua có thể cung cấp cho người bán khi phản hồi giá thầu theo ngữ cảnh bên ngoài Protected Audience. Protected Audience dự kiến sẽ trả về thông tin lọc này như một phần của phản hồi theo ngữ cảnh, giống như mọi siêu dữ liệu khác dành riêng cho quảng cáo.
 • Đối với trường hợp sử dụng tính năng tái tiếp thị, Protected Audience sẽ yêu cầu đưa thông tin lọc vào đối tượng tuỳ chỉnh. Quá trình thêm vào đối tượng có thể có 2 cơ hội: khi tham gia đối tượng và khi tìm nạp dữ liệu mới về đối tượng trong quá trình cập nhật đối tượng.

Yêu cầu lọc ra các quảng cáo cài đặt ứng dụng sẽ có dạng như sau trong đối tượng JSON AdData:

{
 "render_uri": "https://..",
 "metadata": {..},
 "filters": {
  "app_install": {
    "app_package_names": ["app1.package", "app2.package"]
  }
 }
}

Lưu ý: Bạn có thể lọc ra các quảng cáo cài đặt ứng dụng cho nhiều ứng dụng cùng một lúc. Để làm điều đó, bạn chỉ cần liệt kê tất cả các tên gói ứng dụng cần được đánh giá. Nếu bất kỳ gói nào được tìm thấy trong danh sách cài đặt ứng dụng, thì quảng cáo sẽ bị lọc ra.

Chúng tôi đang tìm hiểu những cách để bật tính năng mã hoá và/hoặc ký thông tin quảng cáo theo bối cảnh. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nhận được ý kiến phản hồi của bạn về chủ đề này.

Bước 3: Lọc ra quảng cáo cài đặt ứng dụng trong quá trình lựa chọn quảng cáo

Trong khi yêu cầu quảng cáo, người mua có thể chuyển nhiều quảng cáo về cho người bán cùng với thông tin lọc để lọc ra quảng cáo cho các ứng dụng đã cài đặt. Cần có bên bán để chuyển thông tin lọc như một phần của cấu hình hàm selectAds trong trường adData. Android mong muốn có định dạng thông báo tương tự như định dạng bên dưới.

AdData myAdData = new AdData.Builder()
    .setRenderUri(Uri.parse("https://.."))
    .setMetadata("{...}")
    .setFilters(new AdFilters.Builder()
        .setAppInstalledFilter(new AppInstalledFilter.Builder()
          .setPackageNames(ImmutableList.of("app1.package", "app2.package"))
          .build())
        .build())
    .build();

AdSelectionConfig myAdSelectionConfig = new AdSelectionConfig.Builder()
  .setSeller(AdTechIdentifier.fromString("example-ssp1.com"))
  .setDecisionLogicUri(Uri.parse("https://..."))
  ...
  .setContextualAds(ImmutableList.of(new ContextualAd.Builder()
           .setBuyer(AdTechIdentifier.fromString("example.com"))
           .setReportingUri("https://example.com/reporting")
           .setBid(20)
           // myAdData could be taken from the JSON above
           .setAd(myAdData)
           .build()))
  .build();

// Invoke ad services API to initiate ad selection workflow.
selectAds(myAdSelectionConfig);

Quá trình lọc được xử lý trong API selectAds. Protected Audience sẽ lọc quảng cáo nếu ứng dụng được chỉ định trong thông báo khớp với ứng dụng trong danh sách cài đặt ứng dụng cụ thể của người mua công nghệ quảng cáo. Có thể có 2 kết quả:

 • Không tìm thấy ứng dụng trong danh sách này, nghĩa là ứng dụng chưa được cài đặt và mở.
 • Tìm thấy ứng dụng trong danh sách này, tức là ứng dụng đã được cài đặt và mở.

Nếu Protected Audience phát hiện thấy một ứng dụng đã tồn tại, thì quảng cáo sẽ bị loại trừ khỏi danh sách quảng cáo mà phiên đấu giá sử dụng để chạy scoreAds.

Những yếu tố nên cân nhắc khi sử dụng quảng cáo theo bối cảnh

Với tính năng lọc quảng cáo cài đặt ứng dụng, các Protected Audience API bắt đầu hỗ trợ tính năng lọc quảng cáo theo bối cảnh. Một vài điều quan trọng cần chỉ định trong trường hợp phiên đấu giá gồm cả quảng cáo theo bối cảnh và quảng cáo tái tiếp thị, hoặc chỉ bao gồm quảng cáo theo bối cảnh.

 • Khi chạy phiên đấu giá selectAd, người mua có thể chọn chuyển danh sách các đối tượng ContextualAd. Các đối tượng này sẽ chứa eTLD+1 của người mua quảng cáo, giá thầu của quảng cáo, URL trỏ đến logic báo cáo cho quảng cáo và AdData chứa URL nội dung quảng cáo thực tế và một chữ ký xác minh của người mua (xem bài viết ký quảng cáo theo bối cảnh để biết thêm chi tiết. Xin lưu ý rằng định dạng AdData được dùng trong cả quảng cáo tái tiếp thị và quảng cáo theo bối cảnh.

 • Khi bắt đầu quá trình đấu giá, quảng cáo theo bối cảnh và quảng cáo tái tiếp thị sẽ được lọc bằng cách sử dụng tập hợp tên gói được chỉ định trong AdData.adFilters.appInstallFilters.packageNames. Sau đó, hệ thống sẽ quyết định giá trị giá thầu cho mọi quảng cáo tái tiếp thị. Cả quảng cáo tái tiếp thị và quảng cáo theo bối cảnh sẽ được tính điểm bằng hàm scoreAds đã cung cấp. Quảng cáo có điểm số cao nhất sẽ chiến thắng. Xin lưu ý rằng quy trình này hoạt động ngay cả khi không có quảng cáo tái tiếp thị nào.

 • Nếu quảng cáo theo bối cảnh thắng phiên đấu giá và báo cáo lượt hiển thị được ứng dụng kích hoạt, thì Protected Audience sẽ tải xuống và thực thi hàm JS có tên là reportWin() từ URL báo cáo có trong dữ liệu quảng cáo theo bối cảnh. Điều này tương tự như cách thực hiện quá trình báo cáo cho một quảng cáo tái tiếp thị thắng phiên đấu giá.

  Hàm báo cáo JavaScript mẫu:

  function reportWin(ad_selection_signals, per_buyer_signals, signals_for_buyer,
  contextual_signals) {
  let reporting_address = 'https://reporting.example.com';
  return {'status': 0, 'results': {'reporting_uri':
     reporting_address + '?some_signal=' + per_buyer_signals.some_signal} };
  }
  

Ký quảng cáo theo bối cảnh

 • Quảng cáo theo bối cảnh bao gồm cả tính năng lọc lượt cài đặt ứng dụng phải được người mua ký. Nền tảng sử dụng chữ ký này để xác minh công nghệ quảng cáo đã cung cấp quảng cáo và bộ lọc lượt cài đặt ứng dụng công nghệ quảng cáo nào sẽ áp dụng cho quảng cáo. Việc này nhằm ngăn công nghệ quảng cáo độc hại sử dụng danh tính của một công nghệ quảng cáo khác để hưởng lợi từ việc đăng ký lọc lượt cài đặt ứng dụng của công nghệ quảng cáo khác.

 • Hộp cát về quyền riêng tư sẽ tìm nạp các khoá này từ điểm cuối công nghệ quảng cáo được cung cấp trong quá trình đăng ký. Tốt nhất là bạn nên cập nhật các khoá thường xuyên, tối thiểu là 6 tháng một lần.

 • Hộp cát về quyền riêng tư sẽ yêu cầu công nghệ quảng cáo xác nhận khả năng sử dụng điểm cuối do công nghệ quảng cáo cung cấp trong quá trình đăng ký. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc mà các công nghệ quảng cáo hiện tại và công nghệ quảng cáo mới đăng ký cần thực hiện, hãy xem Hướng dẫn đăng ký.

 • Hướng dẫn cho nhà phát triển có các hướng dẫn chi tiết hơn về cách triển khai sẽ được xuất bản trong tương lai gần.